landing exam holland codes

baner exam online hanland 1

توضیح درباره آزمون هالند

پرسشنامه حاضر به منظور ارزیابی رغبت ها و علائق شما در زمینه تحصیلی و شغلی تهیه و طراحی شده است. در این پرسشنامه فهرستی از فعالیتها، تجربه ها، مشاغل و خودسنجی ها آورده شده است تا رغبت ها و تجربه های شما را مشخص نماید. در هر بخش توضیحات لازم برای پاسخگویی داده شده است. لطفا توضیحات را با دقت بخوانید و با گذاشتن علامت به سئوالات پاسخ دهید.

چند نکته خیلی مهم :

فعالیت ها : این بخش دارای شش قسمت است و در هر قسمت مجموعه ای از فعالیت ها است که شما می توانید هر تعداد از آنها را که مورد نظرتان است را علامت گذاری کنید.

تجربه ها : این بخش دارای شش قسمت است و در هر قسمت مجموعه ای از تجارب مختلف وجود دارد ، شما می توانید هر تعداد از تجاربی که مورد نظرتان است را علامت گذاری کنید.

مشاغل ها : این بخش دارای شش قسمت است و در هر قسمت مجموعه ای از مشاغل مختلف وجود دارد ، شما می توانید هر تعداد از مشاغلی که مورد نظرتان است را علامت گذاری کنید.

خودسنجی های ۱ و ۲ : در قسمت خودسنجی ها شما باید فعالیت ها را از یک تا هفت نمره گذاری کنید

فرم آزمون هدایت تحصیلی

1 اطلاعات شما
2 فعالیت ها
3 تجربه ها
4 مشاغل
5 خودسنجی
6 امتیاز ها
  • نام و نام خانوادگی جهت مشاوره لازم است حتما پر شوند.
  • تلفن همراه خود را همراه با صفر اول وارد نمایید.
  • قیمت: 15,000 تومان
  • در صورتی که کد تخفیف دارید در این قسمت وارد نمایید
  • 0 تومان