آزمون آنلاین مدارس

آزمون هماهنگ 15 اسفند 99

مجموعه مدارس رشد منطقه ۱۶

آزمون آنلاین ورودی پایه نهم سال تحصیلی ۰۰-۹۹

آزمون های برگزار شده سال تحصیلی ۹۹-۹۸

Banner Exam roshd

مجموعه مدارس رشد منطقه ۱۶

۶ مرحله آزمون جمعبندی پایه پیش دانشگاهی

Banner Exam

مجموعه مدارس رشد منطقه ۱۶

آزمون آنلاین ورودی پایه نهم

Banner Exam roshd

مجموعه مدارس رشد منطقه ۱۶

۶ مرحله آزمون جمعبندی پایه پیش دانشگاهی

Banner Exam

مجموعه مدارس رشد منطقه ۱۶

آزمون آنلاین ورودی پایه نهم

Banner Exam fatemi

دبیرستان شهید سیدمهدی سیدفاطمی منطقه ۱۶

آزمون آنلاین پایه هفتم و هشتم

Banner Exam shayestegan 1

دبیرستان دخترانه شایستگان منطقه ۱۶

آزمون آنلاین پایه هفتم و هشتم