آزمون هماهنگ 15 اسفند 99

مجموعه مدارس رشد منطقه ۱۶

آزمون آنلاین ورودی پایه نهم سال تحصیلی ۰۰-۹۹

آزمون های برگزار شده سال تحصیلی ۹۹-۹۸

مجموعه مدارس رشد منطقه ۱۶

۶ مرحله آزمون جمعبندی پایه پیش دانشگاهی

مجموعه مدارس رشد منطقه ۱۶

آزمون آنلاین ورودی پایه نهم

مجموعه مدارس رشد منطقه ۱۶

۶ مرحله آزمون جمعبندی پایه پیش دانشگاهی

مجموعه مدارس رشد منطقه ۱۶

آزمون آنلاین ورودی پایه نهم

دبیرستان شهید سیدمهدی سیدفاطمی منطقه ۱۶

آزمون آنلاین پایه هفتم و هشتم

دبیرستان دخترانه شایستگان منطقه ۱۶

آزمون آنلاین پایه هفتم و هشتم